Election Information

Election Information

Información sobre la elección

Thông Tin Bầu Cử

選舉信息

 

Election & Candidacy Information, click here

Información sobre la elección y candidaturas, haga clic aquí

Thông Tin Bầu Cử & Ứng Cử Viên, bấm vào đây

選舉和候選人信息,點擊這裡

 

Notice of Deadline to File Application for Place on Ballot, click here

Aviso de fecha límite para presentar solicitudes de un lugar en la boleta de votación, haga clic aquí

Thông Báo Hạn Chót Nộp Đơn Xin Ghi Tên Tranh Cử Trên Lá Phiếu Bầu, bấm vào đây

申請選票席位截止日期通告,點擊這裡

 

Appointment of Agent, click here

Designación de agente, haga clic aquí

Bổ Nhiệm Đại Diện, bấm vào đây

代理人任命,點擊這裡

 

Meeting Notices, Board of Directors, Mason Creek Utility District, click here
Avisos de asamblea, Junta Directiva, Distrito de Servicios Públicos de Mason Creek, haga clic aquí
Các Thông Báo Họp, Ban Giám Đốc, Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Mason Creek, bấm vào đây
會議通知,董事會,Mason Creek公用事業區,請單擊此處

_______________________________________

 

VOTING INFORMATION, NOVEMBER 2, 2021 BOND ELECTION, click here.

INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN, ELECCIÓN DE BONOS DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021, haga clic aquí.

THÔNG TIN BỎ PHIẾU, CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU NGÀY 2 THÁNG MƯỜI MỘT, 2021, bấm vào đây.

投票信息,2021年11月2日債券選舉,請單擊此處。