Voting Information

Voting Information

 

VOTING INFORMATION, NOVEMBER 2, 2021 BOND ELECTION
INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN, ELECCIÓN DE BONOS
DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2021
THÔNG TIN BỎ PHIẾU, CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU NGÀY 2 THÁNG MƯỜI MỘT, 2021
投票信息,2021年11月2日債券選舉

Notice of Election (includes proposition to be voted on), click here
Aviso de Elección (incluye proposición por la que se votará), haga clic aquí.
Thông Báo Bầu Cử (bao gồm kế hoạch đề nghị sẽ được bỏ phiếu), bấm vào đây
選舉通知(包括要投票的提案),請單擊此處

Order Calling Bond Election (includes proposition to be voted on), click here
Orden para convocar una Elección de Bonos (incluye proposición por la que se votará), haga clic aquí.
Lệnh Yêu Cầu Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Trái Phiếu (bao gồm kế hoạch đề nghị sẽ được bỏ phiếu), bấm vào đây
債券選舉命令(包括要投票的提案),請單擊此處

Voter Information Document, click here
Documento de información para los votantes, haga clic aquí.
Tài Liệu Thông Tin Hướng Dẫn Cử Tri, bấm vào đây
選民信息文件,請單擊此處

Sample Ballots, click here
Boletas de muestra, haga clic aquí.
Lá Phiếu Mẫu, bấm vào đây
選票樣本,請單擊此處

Early Voting Precincts, Polling Locations, Dates and Times, click here
Precintos, lugares, fechas y horarios de votación anticipada, haga clic aquí
Các Phân Khu tiến hành Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm, Các Địa Điểm Phòng Phiếu, Ngày và Giờ, bấm vào đây
提前投票選區,投票地點,日期及時間,請單擊此處

Election Day Precincts, Polling Locations, Dates and Times, click here
Precintos, lugares, fechas y horarios de votación del Día de Elección, haga clic aquí
Các Phân Khu vào Ngày Bầu Cử, Các Địa Điểm Phòng Phiếu, Ngày và Giờ, bấm vào đây
選舉日選區,投票地點,日期及時間,請單擊此處

Additional Harris County VOTING INFORMATION, including updated
polling locations for Early Voting and Election Day, visit online: https://harrisvotes.com
INFORMACIÓN SOBRE VOTACIÓN adicional del Condado de Harris,
que incluye lugares de votación actualizados para la votación anticipada y el Día de Elección,
visite en internet: https://harrisvotes.com
THÔNG TIN BỎ PHIẾU Bổ Sung Quận Harris bao gồm thông tin cập nhật về các địa điểm phòng phiếu tiến hành Thủ Tục Bỏ Phiếu Sớm và Ngày Bầu Cử, truy cập trực tuyến: https://harrisvotes.com
其他的Harris縣投票信息,
包括更新的提前投票和選舉日投票地點,請在線訪問:https://harrisvotes.com

Meeting Notices, Board of Directors, Mason Creek Utility District, click here
Avisos de asamblea, Junta Directiva, Distrito de Servicios Públicos de Mason Creek, haga clic aquí
Các Thông Báo Họp, Ban Giám Đốc, Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Mason Creek, bấm vào đây
會議通知,董事會,Mason Creek公用事業區,請單擊此處